ระบบบริการสมาชิก

    ระบบบริการสมาชิก

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

       ระบบบริการสมาชิก เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ โดยที่สมาชิกสามารถรับบริการหรือใช้บริการได้ด้วยตนเองผ่านระบบระบบอินเตอร์ เน็ต(เว็บไซต์) และระบบการส่ง SMS

       ข้อมูล ที่ให้บริการจะเป็นข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ สหกรณ์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้ หุ้น การค้ำประกัน การหักเก็บจากเงินเดือน เงินฝาก เงินสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน การอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ตารางการผ่อนชำระเงินกู้ เป็นต้น และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์

การใช้บริการนั้นสมาชิกจะต้องสมัครขอใช้บริการ และอนุญาตให้สมาชิกที่สมัครใช้บริการเรียกดูได้เฉพาะข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเท่านั้น

     2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 2.1  ระบบข้อมูลสมาชิกบริการผ่านเว็บไซต์

เป็น ระบบที่ผนวกไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ (หรือเว็บไซต์ของบริษัท) ซึ่งสมาชิกสามารถสมัครเป็นผู้ขอใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ และสมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนตัวเฉพาะของตนเองเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

 • ชื่อ-สกุล
 • เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
 • วันเดือนปีเกิด
 • วันเป็นสมาชิกสหกรณ์
 • หน่วยสังกัด

 2.1.2  รายการหักเก็บจากเงินเดือน(เรียกเก็บรายเดือน) เดือนล่าสุด

2.1.3 ข้อมูลเงินหุ้น

 • ยอดทุนเรือนหุ้น
 • การซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน

2.1.4 ข้อมูลเงินกู้

 • เงินกู้คงเหลือทุกประเภท ทุกสัญญา
 • การชำระเงินกู้ระหว่างเดือน
 • ตารางการผ่อนชำระเงินกู้
 • สิทธิในการกู้สามัญ กู้พิเศษ

2.1.5 ข้อมูลการค้าประกัน

 • รายชื่อผู้ค้ำประกันเงินกู้แต่ละสัญญา (ที่เรากู้)
 • รายชื่อผู้กู้ที่ตนได้ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภท

2.1.6 ข้อมูลเงินฝาก

 • ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากทุกบัญชี

2.2.7 ข้อมูลอื่น (ถ้ามี หรือเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว)

 • เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 • เงินทุนการศึกษา เงินสวัสดิการ เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

2.2 ระบบการส่ง SMS แจ้งให้สมาชิกทราบโดยตรง ตามความต้องการหรือความเร่งด่วน ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับ

 • อนุมัติเงินกู้สามัญ กู้พิเศษ
 • ให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำพ้นสภาพการเป็นสมาชิกทุกกรณี)
 • เงินเดือนไม่พอหักตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ
 • แจ้งการคืนเงิน
 • เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 • เงินกองทุนสวัสดิการบำนาญ
 • ทุนการศึกษา
 • บริการส่งข่าวสารที่เป็นเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน

นวัตกรรมใหม่ไอที สำหรับสหกรณ์

Web Application ระบบงานสหกรณ์

isc contract02