ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

    ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 1. คำอธิบายภาพรวมของระบบ

         สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แม้จะแยกเป็นคนละส่วนกับสหกรณ์ แต่มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด โดยสมาชิกสมาคมก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ การตั้งสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเสียชีวิต คือการสงเคราะห์เงินช่วยจัดการเรื่องศพ และมีก้อนเงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับหักกลบหนี้สินที่มีกับสหกรณ์(ถ้ามี) ส่วนที่เหลือจะมอบให้ผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกแจ้งความจำนงไว้

        โดยปกติ ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีการเชื่อมโยงกับระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน กล่าวคือ ระบบสมาคมฯก็ใช้ข้อมูลรายละเอียดสมาชิกจากระบบงานสหกรณ์ ในขณะเดียวกับระบบงานสหกรณ์ก็ต้องอาศัยข้อมูลของระบบสมาคมฯในการจัดเก็บเงิน ช่วยสงเคราะห์ศพในแต่ละเดือน ข้อมูลในระบบนี้ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดสมาชิก ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ข้อมูลการเก็บเงินค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี ข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิก ข้อมูลเงินค่าสงเคราะห์ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

     2. คุณลักษณะที่สำคัญของระบบ

 2.1 การกำหนดค่าเริ่มต้น/ค่าคงที่ สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

 • ค่าสมัครเป็นสมาชิก
 • อายุสูงสุดของสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกได้
 • ค่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ค่าบำรุงรายปี (ถ้ามี)
 • กรอบวงเงินสงเคราะห์ที่ได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต
 • ค่าสงเคราะห์ศพแต่ละรายสูงสุด (ตามประกาศ)
 • อัตราส่วนการหักเงินสงเคราะห์ที่ได้รับเข้าเป็นเงินของสมาคมฯ

 2.2 งานการบันทึก/แก้ไขข้อมูล

 • การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่/ข้อมูลทั่วไป
 • ผู้รับประโยชน์
 • สมาชิกที่ลาออก
 • สมาชิกที่เสียชีวิต
 • การเก็บเงินสงเคราะห์
 • การจ่ายเงินสงเคราะห์

 2.3 งานประมวลผลเงินสงเคราะห์ประจำเดือน

 • บันทึก/ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
 • คำนวณเงินสงเคราะห์ที่ต้องเรียกเก็บ เงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต
 • เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ต้องเรียกเก็บ (ถ้ามี)
 • ประมวลผลเพื่อปรับฐานข้อมูลของระบบงานสหกรณ์ กรณีเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบงานของสหกรณ์

 2.4  การจัดพิมพ์รายงานต่างๆ

 • รายงานสมาชิกสมัครใหม่
 • รายงานสมาชิกภาพรายตัว(ประวัติส่วนตัว การชำระเงินสงเคราะห์)
 • รายงานสมาชิกที่เสียชีวิต
 • รายงานรายละเอียดการเก็บเงินสงเคราะห์
 • รายงานตามแบบของ พรบ. สมาคมฯ (สฌ.10)
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญจ่าย
 • สมุดประจำตัวสมาชิก
 • รายงานสรุปยอดกรณีต่างๆ
 • รายงานสมาชิกลาออก
 • รายงานเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ
 • รายงานสมาชิกที่ค้างจ่ายเงินสงเคราะห์